• 4 ปีที่แล้ว

  รายละเอียดงานและคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการ

   ตำแหน่ง          เลขานุการกรรมการผู้จัดการ                                จำนวน     1     ตำแหน่ง

  รายละเอียดงาน

  1. เช็คและตอบ E-mail
  2. จดบันทึกลงตารางนัดหมายต่างๆ และคอยแจ้งเตือนในแต่ละวัน
  3. ตามตาราง Sales Report จาก Sales ประจำสัปดาห์ และ ประจำเดือนเพื่อรายงานให้ผู้บริหาร
  4. ตามตารางการ จัด Training ช่าง ประจำสัปดาห์ จาก แผนก Service เพื่อรายงานให้ผู้บริหาร
  5. จัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ แบ่งตามหมวดหมู่ของงานเข้าแฟ้ม และดูแลตรวจสอบแฟ้มเอกสาร
  6. นัดประชุม บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และแจกจ่ายรายงานการประชุมไปยัง ผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำวาระการประชุม นัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้น
  7. ประสานงานภายในองค์กรส่วนงานแต่ละแผนก ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
  8. จัดการตารางนัดและตารางเดินทาง - จองตั๋วเครื่องบิน จัดหาที่พัก รถรับส่ง ทั้งในและต่างประเทศ ให้พนักงานและผู้บริหาร
  9. จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า ให้พนักงานและผู้บริหาร
  10. จัดทำรายการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้บริหาร
  11. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

    คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
  2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office ( MS.Office . MS.Excel . MS.Powerpoint) E-mail & Internet ในระดับดี
  3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี – ดีมาก (TOEIC 500 ขึ้นไป)
  4. สามารถตอบโต้สื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษได้ดี
  5. มีทักษะในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ได้
  6. สามารถทำงานในสภาวะแรงกดดันได้ดี
  7. มีความอดทน และมีความรับผิดชอบสูง (ห้ามขี้ลืม)
  ..xxx.xxx ตอบกลับ   

ตอบกระทู้

Engine by shopup.com